Bảo mật (khóa/mở) tài khoản | Lấy mã bảo mật


Đăng nhập tài khoản

Thông tin server

Thời gian


Online -- / 1000

Cap110 Lvl

RacesAsi

EXP & SP50x

Gold & Drop5x

Tradegoodsx5

PC Limit6


hotanHotan | Tax %


Trader % Trader
Hunter % Hunter
Thief % Thief